Stoel van Mozes

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Versie vanaf 13:39, 17 aug 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Stoel van Mozes is een benaming waarmee de Heer Jezus verwees naar het leergezag van Mozes dat de schriftgeleerden en farizeeën zich hadden toegeëigend. Misschien verwees hij tevens naar een zetel in de synagoge waar de Joodse godsdienstleraar zat om in de wet van Mozes te onderwijzen.

  In een synagoge werd de wet van Mozes staande voorgelezen en zittend op een stoel uitgelegd. Deze stoel was dus een leerstoel, een stoel vanwaar geleerd werd. 

  Jezus heeft het over ‘de stoel van Mozes’ in het evangelie van Mattheüs. Alleen in Matth. 23:2 komt de uitdrukking in de Bijbel voor.

  Mt 23:1  Toen sprak Jezus tot de menigten en tot zijn discipelen
  Mt 23:2 en zei: De schriftgeleerden en de farizeeen zijn gaan zitten op de stoel van Mozes.
  Mt 23:3 Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen en doen niet.
  Mt 23:4 Zij nu binden zware en moeilijk te dragen lasten en leggen ze op de schouders van de mensen; maar zijzelf willen ze met hun vinger niet verroeren.
  Mt 23:5 Al hun werken nu doen zij om door de mensen gezien te worden; want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot;
  Mt 23:6 en zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en de eerste zetels in de synagogen
  Mt 23:7 en de begroetingen op de markten, en houden ervan zich door de mensen Rabbi te laten noemen. U echter, laat u niet Rabbi noemen;
  Mt 23:8 want een is uw Meester, en u bent allen broeders.
  Mt 23:9 En noemt niemand uw vader op de aarde, want een is uw Vader: de Hemelse.
  Mt 23:10 Laat u ook niet leermeesters noemen, want een is uw Leermeester: de Christus.
  Mt 23:11 De grootste van u echter zal uw dienstknecht zijn.
  (TELOS)

  In de Griekse grondtekst luidt de uitdrukking Moseoos kathedras (Μωσέως καθέδρας), „Mozes’ zetel’’. De meeste Nederlandse vertalingen hebben ‘stoel van Mozes’, de Naardense bijbelvertaling en de Canisius-vertaling hebben ‘zetel van Mozes’, de Willibrord-78-vertaling heeft ‘leerstoel van Mozes’. In Engelse bijbels vinden wij de vertalingen „Moses' seat" en „chair of Moses".

  Vergelijk ons gebruik van 'katheder' en het synoniem ‘leerstoel’ voor het hoogleraarschap. Het woord ‘leerstoel’ betekent (1) katheder of (2) hoogleraarschap, professoraat’. Synoniem van ‘leerstoel’ is ‘katheder’, van Lat. cathedra, van Gr. kathedra. Het woord katheder betekent (1) ‘spreekgestoelte’, met name vanwaar een hoogleraar spreekt, of (2) ‘hoogleraarschap, professoraat’[1].

  Vergelijk ons woord kathedraal, afkomstig van het Franse cathédral, dit van het middeleeuws- Latijnse cathedralis (van een bisschopszetel, kathedraal). Een kathedraal is de hoofdkerk van een bisdom in de zetelplaats van de bisschop, waarin zich de bisschopszetel verbindt[1].

  Bij opgravingen zijn in synagogen te Hammath bij Tiberias en te Chorazin (3e eeuw) stenen zetels aangetroffen. De ouderlingen van de synagoge zaten met hun ruggen naar Jeruzalem en hun gezichten naar de bezoekers gekeerd. De voornaamste ouderling zat in de stenen zetel op een verhoging, naast de ‘ark’ die de boekrollen van het Oude Testament bevatte. Misschien heeft de Heer Jezus naar een dergelijke zetel verwezen. Vanaf deze zetel, neemt men aan, legden leraars de wet van Mozes uit. De zetel was een symbool van hun gezag als verklaarders van de wet van Mozes.

  Stoel_van_Mozes_Chorazin.jpg Stoel_van_Mozes_Chorazin_Synagoge.jpg

  Foto's[1]: Stenen zetel in de synagoge van Chorazin (3e eeuw n.C.). Vanaf deze zetel werd geleerd. 

  De Heer Jezus verwees echter niet slechts of niet zozeer naar een tastbare stoel. In Matth. 23:2 zijn “schriftgeleerden” en “Farizeeën” in het meervoud, “stoel” is in het enkelvoud. De Heer doelde op de plaats van gezag die zij hadden ingenomen als verkondigers en uitleggers van de wet van Mozes, als zijn opvolgers. Hij wees erop dat hun houding en gedrag niet deugde, hoewel zij leraars van de wet waren.

  Bron

  Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Moses’ seat.

  Voetnoot

  1. ↑ Bron:Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.

  2. ↑ Bron: Van Dale, aangehaald werk, s.v. Kathedraal.

  3. ↑ Eerste foto (zetel), licentie Creative Commons Attribution 2.5 Generic license; bronpagina op Wikimedia Commons. Tweede foto (synagoge): licentie Creative Commons Attribution 3.0; bronpagina op Kairos2.com


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.