Wederkomst van Jezus Christus

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...Jezus_Christus

  De wederkomst van Jezus Christus is de door Hem beloofde terugkeer naar de zijnen en naar deze wereld. Eerst zal Hij van de hemel neerdalen en de zijnen uit de wereld tot zich nemen. Daarna zal Hij met de zijnen in heerlijkheid verschijnen in deze wereld. 

  De Heer Jezus heeft aan zijn leerlingen beloofd dat Hij zou terugkomen. Hij komt terug om de zijnen uit de wereld tot Zich te nemen, hen te verenigen met de ontslapen heiligen en hen allen in te voeren in het huis van de Vader.

  Joh 14:1 Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.
  Joh 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
  Joh 14:3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
  (TELOS)

  Deze gebeurtenis wordt genoemd 'de opname van de gemeente' (of kortweg 'de opname').

  Paragrafen:


  Wanneer? 

  Wanneer is de opname? Onbekend is op welke dag of op welke uur de Heer Jezus komt.

  Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt.
  Mt 24:43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken.
  Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen.
  (TELOS)

  Na een tijd van oordeel en rampspoed, die de wereld zullen treffen, komt Hij met de zijnen uit de hemel terug om zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

  Zichtbaar

  De Heer Jezus zal niet verborgen blijven als hij terugkeert in de wereld, Hij zal zichtbaar worden. Niet slechts voor een select gezelschap, gelijk alleen de discipelen hem zagen opvaren naar de hemel, maar Hij zal voor ieders oog verschijnen.

  Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.
  (TELOS)

  Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
  (TELOS)

  Hij zal in een andere hoedanigheid zichtbaar worden dan bij zijn eerste komst in de wereld. Bij zijn eerste komst werd Hij gezien als een menselijke baby, zwak en kwetsbaar, hoewel elders in de velden van Efratha een machtige verschijning van engelen aan herders zijn komst verkondigde. Bij zijn wederkomst verschijnt Hijzelf met kracht en grote heerlijkheid.


  Verlaat u op de Heer altijd,
  totdat Zijn komst uw hart verblijdt.

  Met de wolken

  Bij zijn terugkeer in de wereld komt op Hij met de wolken. Hij komt “met de wolken” (Dan 7:13, Opb 1:7), “op de wolken” (Mt 24:30), “in de wolken” (Mc 13:26). 

  Da 7:13 [Verder] zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen.
  Da 7:14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.
  (SV)

  Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.
  (TELOS)

  Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
  (TELOS)

  Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
  (TELOS)

  Bij zijn vertrek naar de hemel onttrok een wolk de Heer Jezus aan de ogen van zijn toeziende leerlingen. Bij zijn terugkeer op aarde zal Hij in een wolk komen.

  Handelingen 1:9  En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
  Handelingen 1:10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren,
  Handelingen 1:11  die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

  (TELOS)

  In heerlijkheid

  De Heer Jezus komt terug in de heerlijkheid van zijn Vader. 

  Mt 16:27 Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen.
  (TELOS)

  Enkele leerlingen werd een vooruitblik op Jezus' heerlijkheid gegund. 

  Mt 16:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
  Mt 17:1 En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg.
  Mt 17:2 En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
  Mt 17:3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. (...)

  Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem.
  (TELOS)

  Zijn verschijning zal zijn als wanneer de zon opgaat. Lichtglans is een aspect van Zijn heerlijkheid.

  Hab 3:3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. sela. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. 
  Hab 3:4 Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht.
  (NBG51)


  Mt 17:2 En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.
  (TELOS)

  Zoals een bliksem het hemelruim verlicht, zo zal de komst van de Heer Jezus zijn. 

  Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 
  Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.
  (TELOS)

  Hij komt voor de ongehoorzamen in 'vlammend vuur', dat spreekt van oordeel. 

  2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht,
  2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.

  (TELOS)

  Zijn wederkomst is een openbaring van Zijn kracht.

  Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
  (TELOS)


  2Th 1:7 ... bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (...)
  2Th 1:9 ... het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte,
  2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden.

  (TELOS)

  Een andere zijde van Zijn heerlijkheid is het grote gezelschap dat met Hem zal komen. 

  In groot gezelschap

  Hij komt in gezelschap van alle engelen. Bij zijn eerste komst, als een mensenbaby, zagen de herders in het veld een menigte engelen, die God loofden. Bij zijn tweede komst in de wereld zullen alle engelen bij Hem zijn. Bij Abraham kwam Hij in gezelschap van twee engelen, doch bij Zijn wederkomst in deze wereld zullen álle engelen met Hem zijn.

  Mt 16:27 Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen.
  (TELOS)

  Mt 25:31 Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid;
  Mt 25:32 en voor Hem zullen alle volken worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt;

  (TELOS)

  2Th 1:7 ... bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 
  (TELOS)

  Het grote gezelschap van de Heer Jezus wordt niet alleen gevormd door alle engelen, maar ook door alle verloste mensen, die met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden. 

  2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden.
  (TELOS)

  Col 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
  Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
  (TELOS)

  Wij worden met Hem geopenbaard in heerlijkheid. Dit is een openbaring van 'de zonen van God'. De schepping verlangt naar deze openbaring, omdat ook zij, evenals de kinderen van God, eens onvergankelijkheid zal aandoen. De kinderen van God hebben reeds onvergankelijkheid aangedaan (vgl. 1 Cor. 15) wanneer zij met Christus geopenbaard worden bij Zijn wederkomst.

  Ro 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.
  Ro 8:17 En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
  Ro 8:18 Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
  Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.
  Ro 8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft),
  Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

  (TELOS)

  Henoch, de man die met God wandelde en zonder te sterven door Hem werd opgenomen in de hemel, heeft gesproken van de komst van de Heer 'temidden van zijn heilige tienduizenden'. 

  Jds 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden,
  Jds 1:15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

  (TELOS)

  Aan het eind van zijn leven zegende Mozes het volk Israël en getuigde van de komst van de Heer in heerlijkheid, met tienduizenden van heiligen. Toen kwam Hij voor het volk Israël, in de toekomst wordt Hij aan de volken der wereld geopenbaard en zal Zijn wet uit Sion (Jeruzalem) uitgaan. 

  De 33:1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor zijn dood.
  De 33:2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.
  De 33:3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden.

  (SV

  Een tijdschrift dat zich specifiek richt op de wederkomst is 'Het Zoeklicht', een uitgave van de gelijknamige stichting in Doorn.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (5)
  Bekijkt 5 van de 5 reacties: bekijk alles
  Kees, moeten hier in een later stadium nog de verschillende visies op de wederkomst worden weergegeven denk je?
  Geplaatst 05:38, 25 jul 2009
  Hier of elders op Christipedia zal iemand t.z.t. de verschillende visies wel uiteenzetten of daartoe een aanzet geven.
  Geplaatst 14:38, 25 jul 2009
  Oke, zelf kom ik er niet aan toe denk ik. Het artikel is nu in elk geval wel voor de meesten aanvaardbaar ...
  Geplaatst 02:01, 26 jul 2009
  Klopt het dat enkele bijbelteksten niet helemaal overenkomen met de statenvertaling? Welke vertaling wordt er precies 'als grondslag' gebruikt?
  Geplaatst 08:25, 10 nov 2009
  Voor het Oude Testament gebruik ik meestal de Statenvertaling. Voor het Nieuwe Testament de TELOS-vertaling. Hiervoor is binnen Christipedia geen regel vastgesteld. Wel is wenselijk dat de vertaling betrouwbaar is. Zowel de TELOS als de SV zijn tamelijk getrouw aan de grondtekst.
  Geplaatst 08:31, 10 nov 2009
  Bekijkt 5 van de 5 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.