Wereld

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wereld

  Bijbels-griekse woorden voor wereld zijn kosmos of aioon. Het bijvoeglijk naamwoord is kosmikos (werelds).

  Er is een verschil tussen de begrippen 'aarde' en 'wereld' (Gr. kosmos). Aarde verwijst naar de planeet zelf, wereld (Gr. kosmos) verwijst naar het georganiseerde wereldsysteem dat door de tegenstander van God, de duivel als kosmokrator of wereldbeheerser, is opgezet om de mensheid daarin te verstrikken. God is de eigenaar van de aarde, de duivel is de eigenaar (overste) van de wereld. De wereld (Gr. kosmos) is een godvijandig systeem.

  Paragrafen:


  Oorsprong

  De oorsprong van de wereld is God. Hij heeft de werelden gemaakt. Door Zijn Zoon heeft hij de werelden (Gr. aioonen) gemaakt.

  Heb 1:1 Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon,
  Heb 1:2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft.
  Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,

  De Zoon van God, die vóór alles was, heeft alle dingen geschapen, ook de onzichtbare.

  Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping,
  Col 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
  Col 1:17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.

  De goddelijke Persoon die schiep was de Zoon. Het goddelijk middel waardoor geschapen werd was het woord van God.

  2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen
  2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping.
  2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water,
  2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is.
  2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen.
  2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

  Bestaan

  God heeft de wereld geschapen. De wereld draait niet door onafhankelijk van God. Integendeel, Hij schraagt haar. Alle dingen bestaan in (of door) de Zoon van God.

  Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping,
  Col 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
  Col 1:17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.

  De Zoon van God draagt alle dingen door het woord van zijn kracht.

  Heb 1:1 Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon,
  Heb 1:2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft.
  Heb 1:3 Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,

  2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen
  2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping.
  2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water,
  2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is.
  2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen.
  2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

  Bevolkingsgroei

  In 2011 bereikte de wereldbevolking volgens de Verenigde Naties het getal van 7 miljard mensen.

  "De aarde telt officieel 7 miljard mensen. De VN heeft berekend dat de zevenmiljardste mens in India is geboren. De gebeurtenis wordt niet gevierd, zoals bij eerdere mijlpalen in 1999 en 1987. Volgens de Verenigde Naties vormt zo'n grote populatie een bedreiging voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. Ook kampen veel landen, zoals India, met overbevolking. Daarom is een feest niet gepast."
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 31 okt. 2011)

  Verwacht wordt (2011) dat eind deze eeuw er 10 miljard mensen op zullen aarde wonen. Volgens VN-deskundigen zullen alle landen te maken krijgen met vergrijzing en een wat lager geboortecijfer. 

  De wereld en Jezus

  De wereld haatte Jezus, omdat Hij op haar boze werken wees. Jezus zei tegen zijn broers:

  Joh 7:7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. (TELOS)

  Tegen zijn leerlingen zei de Heer:

  Joh 15:18 als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat.

  Jezus heeft de wereld, d.w.z. de mensenwereld waarvan satan de overste is, overwonnen. 

  Joh 16:32 Zie, er komt een uur en het is gekomen, dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is.
  Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

  Merk op dat Hij niet zegt: Ik zal de wereld overwinnen, maar Ik heb de wereld overwonnen. Dit is een goddelijk gezichtspunt, een goddelijke zekerheid. Hij die te voren wist dat hij door de wereld zou worden uitgestoten, spreekt van zijn overwinning over haar.
  Hij zegt deze woorden om zijn leerlingen te bemoedigen, omdat hij wist dat zij, evenals Hij, verdrukking zouden lijden.

  Hij zal zijn leerlingen, die in Hem, de Zoon van God, geloven, doen delen in Zijn overwinning. Hun gelooft overwint de wereld, ja, hééft de wereld overwonnen.

  1Jo 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.
  1Jo 5:5 Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God?

  De wereld en de christenen

  De ongelovige wereld kan de volgelingen van de Heer Jezus haten

  Joh 15:18 als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat.
  Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (TELOS)

  1Jo 3:13 En verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. (TELOS)

  De reden is dat de leerlingen van Jezus niet uit of van de wereld zijn, maar uit God. De Heer Jezus heeft ons uit de wereld uitverkoren (Joh. 15:19, zie hierboven). Wij zijn vreemden voor de wereld. 

  Joh 17:14 Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben. (TELOS)

  1Jo 4:4 U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is.
  1Jo 4:5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.

  1Jo 4:6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort ons; wie niet uit God is, hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.
  (TELOS)

  De haat van de wereld uit zich in verdrukking, met als mogelijk gevolg is dat de christenen verstrooid worden.

  Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.
  Joh 16:32 Zie, er komt een uur en het is gekomen, dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met Mij is. (TELOS)

  Ten opzichte van God overspelige vriendschap met de wereld is verkeerd. 

  Jak 4:4 Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. (TELOS)

  Wereldse invloeden

  De invloed van de wereld op de gelovigen is niet gering. Sommige invloeden zijn onverenigbaar met een heilig leven.

  Ro 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

  In de westerse wereld (westerse cultuur) staan gelovigen bloot aan invloeden als deze: 

   Kwestie Wereldse zienswijze 
  Verhouding vrijheid en afhankelijkheid van denken rationalisme, vrijzinnigheid
  Verhouding stoffelijke en onstoffelijke waarden materialisme
  Individu en gemeenschap individualisme
  Verhouding vrijheid en gehoorzaamheid Liberalisme, vrijzinnigheid
  Verhouding man en vrouw Feminisme, gelijkheidsdenken
  Verhouding vrijheid en verantwoordelijkheid Pro choice (pro abortus)
  De waarde van het huwelijk (man-vrouw verbonden voor het leven) Echtscheiding OK, alternatieve (seksuele) samenlevingsvormen OK
  Waarde van het (huis)moederschap Belemmering voor persoonlijke ontplooiing
  Verhouding hiernumaals en hiernamaals Gericht op hier en nu, korte-termijn-denken
  Verhouding aarde en hemel Aardsgezindheid
  Verhouding ziel en lichaam Lichaamscultuur, gerichtheid op uiterlijk
  Goed en kwaad Zonde is onwetendheid of tekort.
  Overeenkomst en verschil Gelijkheidsdenken, racisme, multiculturalisme
  Bronnen van kennis Empirisme, rationalisme, scientisme

  Wereldproblemen

  De volgende wereldwijde problemen houden de mensheid bezig in meer of mindere (en wisselende) mate bezig:

  • ecologische crisis: klimaatverandering (opwarming van de aarde), milieuvraagstukken (milieuvervuiling)
  • financieel-economische crisis (sinds 2008)
  • voedseltekorten, voedselcrisis
  • waterschaarste, dreigende watercrisis
  • dreigende energiecrisis (oliecrisis)
  • dreigende grondstoffencrisis: opraken van grondstoffen
  • toenemende schaarste van grondstoffen voor voedsel
  • antibioticaresistentie.
  • pandemiën
  • conflict Israël-Palestijnen, spanning Israel-Moslimwereld
  • verspreiding van nucleaire wapens
  • moslimterrorisme
  • sociale crisis: toenemende kloof tusen rijk en arm
  • 'overbevolking'

  Ecologische crisis. De oplossing van het klimaatprobleem is in de ogen van de chef van de Verenigde Naties (anno 2009) de uitdaging van de 21e eeuw.

  Antibioticaresistentie vormt een groeiende bedreiging voor de volkgezondheid. Antibioticaresistente bactieriën kunnen levensgevaarlijk zijn. Jaarlijks sterven in Europa 25.000 patiënten (stand 2016) als gevolg van de werking van zulke bacteriën. Van alle Europeanen gebruiken Nederlanders het minst antibiotica (stand 2015). Door onzorgvuldig en veelvuldig gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking van antibiotica. Bijgevolg kunnen nu nog eenvoudig te genezen ziektes, zoals long- of blaasontstekingen, weer levensbedreigend kunnen worden.  In 2015 is een ‘Global Action Plan’ Antibioticaresitentie opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  De financieel-economische crisis, begonnen in 2008, verwekt de roep om één wereldmunt. 

  De toenemende schaarste van stoffelijke goederen (olie, grondstoffen, water) verhoogt het risico van een conflict om die goederen.

  De wereldproblemen kunnen niet meer binnen de grenzen van een enkel land het hoofd geboden worden. Wereldwijde samenwerking is noodzakelijk. Voor de aanpak van de bovennationale problemen wordt een nieuwe wereldorde steeds meer noodzakelijk geacht. Bovendien wordt heil van wetenschap en technologie verwacht. 

  Materiële armoede

  Het aantal mensen dat in grote materiële armoede leeft is groot. De grens van grote materiële armoede is een inkomen van 1,25 dollar per dag (anno 2012). In 2008 leefden bijna 1,3 miljard mensen in extreme armoede. In 1981 leefden bijna twee miljard zielen in grote armoede. In Oost-Azië en het gebied rond de Stille Oceaan leefde in 1981 77 procent van de bevolking in grote armoede. In de regio onder de Sahara leefde rond 2010 minder dan 50 procent van de mensen onder extreme armoede. In 1981 was dit percentage nog 51 procent, en in 2002 bijna 56 procent[2].

  Landen en verbanden

  Het mensdom is verdeeld in 192 landen. Tussen meerdere landen bestaan verbanden. Enkele belangrijke verbanden zijn:

  • De Verenigde Naties
  • De G7/G8: de club van 7 rijkste landen plus Rusland.
  • De G20: een in 1999 opgerichte club van 20 ministers van financiën van 's werelds belangrijkste economieën.
  • Europese Unie
  • Arabische Liga
  • OPEC: olieproducerende landen
  • NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

  Nieuwe Wereldorde

  De problemen waarmee de wereld zich geconfronteerd ziet, kunnen alleen door samenwerking tussen naties bedwongen worden. Sommige politici pleiten voor een 'nieuwe wereldorde'. De Britse premier Gordon Brown bijvoorbeeld verklaarde in 2009 dat de financiële crisis moet worden gezien als  'de moeilijke geboorteweeën van een nieuwe wereldorde'.

  Zie ook Wereldregering.

  Einde van de wereld

  De tegenwoordige hemelen en de aarde hebben een einde.

  2Pe 3:3 Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen
  2Pe 3:4 en zeggen: Waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zo als van het begin van de schepping.
  2Pe 3:5 Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren en een aarde bestaande uit water en door water,
  2Pe 3:6 waardoor de toenmalige wereld, door water overstroomd, vergaan is.
  2Pe 3:7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen.
  2Pe 3:8 Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

  Na het einde van de tegenwoordige wereld breekt een eeuwige toestand aan.

  Meer informatie

  Watchman Nee, Heb de Wereld niet Lief.

  Voetnoten

  1. ↑ Aldus de Wereldbank in een rapport, waarover Radio Nederland Wereldomroep berichtte op 9 maart 2012.
  2. ↑ Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 9 maart 2012.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  Onder de titel 'wereld' een kort stukje toegevoegd; indien nodig pas het maar aan.
  Geplaatst 15:48, 31 jul 2009
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.