Deze pagina kan niet worden bewerkt.

Mesopotamië - torenbouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  Om terug te kunnen gaan, dient u de versie waarnaar u terug wilt gaan te vergelijken met de huidige versie, door ze beide te selecteren in het versie archief.

  Gecombineerde revisie vergelijking

  Vergelijken van de versie aangepast op 13:37, 27 apr 2019 door Willem de Visser? met versie aangepast op 10:35, 4 mei 2019 door Willem de Visser?.

  Toen ongeveer 400 jaar na de vloed de Alpen en het Zagrosgebergte ontstonden (zie artikel Zondvloed en gebergtevorming) , werden de nakomelingen van Noach geconfronteerd met enorme natuurkrachten in de vorm van aardbevingen, vulkanisme, tsunami's en een verstoord klimaat. Dit maakteheeft voor hen de voedselvoorziening heel onzeker gemaakt. Rivieren en beken ontvingen geen water meer of verlegden hun bedding. Het moet deze gemeenschappelijke ervaring zijn geweest, waardoor men massaal op drift geraakte. Vluchtend voor al het geweld, trof men elkaar in de vlakte van Sinear (Gen. 11:2). Waarschijnlijk meende men daar te vinden waarnaar men zocht, veiligheid en voedsel. (zie de artikelen Tweestromenland met kaart, Nimrod en Babylon)

  Het is mogelijkwaarschijnlijk niet tot een botsing gekomen met families die reeds in de regio woonden. De oorspronkelijke bewoners zijn de dragers geweest van de vroegchalcolithische cultuur van Hassuna. In feite leefden zij in de overgangsfase van het neolithicum naar het vroegchalcolithicum.  Het kan ook zijn de arkbewoners reeds dragers waren van een chalcolitische cultuur. Onder leiding van een sterke leider bundelde men de krachten (Gen. 11:3-4). Hij wordt genoemd in Gen. 10:8-10. Het bleekblijkt Nimrod, een zoon van Cush, een zoon van Cham te zijn. Tjarko Evenboer wijst in zijn boek op de band die er gebleven is tussen het geslacht van Cham en het voorzondvloedse geslacht van Kaïn. Mogelijk wasis er een relatie tussen Cham en de familie van Naëma (Gen. 4:22). Na de vloed kon) geweest. Na de vloed kan men het Jahwe (de God van Seth) in de kring van Cham niet vergeven dat Hijhij het geslacht van Kaïn weggevaagd hadheeft. Een onnozel voorval (Gen. 9:20-25) brachtbrengt de scheiding tussen wie Jahwe diendedient en wie de slang diendedient scherp aan het licht. Noach heeft geweten hoe men binnen de familie over Gods oordeel dacht. Nimrod werdwordt echter gezien als een held, als iemand bij wie men zich veilig voeldevoelt. Dat hij een aanbidder was van Nammu (Naëma?), de godin van de grote waterdiepten, en van de slang, werdwordt voor lief genomen. De macht van Nimrod zouzal uitlopen op pure opstand tegen de God van Noach (Gen. 10:9). De aartsvaders Arfachsad, Assur, Kenan en Selah waren tijdgenoten van hem.

  Vertellingen uit de Bijbel doen het nog al eens voorkomen, dat letterlijk alle mensen naar de vlakte van Sinear trokkenzijn getrokken. De Bijbel zegt dat niet duidelijk. Eerder geeft de Bijbel aan, dat het vooral de nakomelingen van Cham zijn geweest en dat Assur zich later bij hen heeft gevoegd. Een hypothese zou kunnen zijn dat de mensen van Hassuna nakomelingen van Cham zijn geweest. Ook de kanttekeningen van de statenvertaling wijzen daar op.

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht(Homo sapiens).. Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Zij bleken in West-Europa de dragers te zijn van de vroegpaleolitische cultuur. Verspreid over Europa (Azië en Afrika) vondvindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen wasis het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Tijdens het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. Verwijzend naar Christipedia.miraheze De Bijbelse tijdrekening plaatstChronologie: Noach tot Abrahamhen, en daarmee gaan we er van uit dat het vroegpaleolithicum in West-Europa begon ca 4000 jr voor Christus, gevolgd ca 3600 jr voor Christus door hethet Nederlandse middenpaleolithicum, in de periode van ca 3650 tot 3400 voor Christus, de periode van torenbouw (zie het artikel op Christipedia.miraheze middenpaleolithicum van de Chronologie: Noach tot Abrahamneanderthaler.). 

  ...

  Versie van 13:37, 27 apr 2019

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  Toen ongeveer 400 jaar na de vloed de Alpen en het Zagrosgebergte ontstonden (zie artikel Zondvloed en gebergtevorming) , werden de nakomelingen van Noach geconfronteerd met enorme natuurkrachten in de vorm van aardbevingen, vulkanisme, tsunami's en een verstoord klimaat. Dit heeft voor hen de voedselvoorziening heel onzeker gemaakt. Rivieren en beken ontvingen geen water meer of verlegden hun bedding. Het moet deze gemeenschappelijke ervaring zijn geweest, waardoor men massaal op drift geraakte. Vluchtend voor al het geweld, trof men elkaar in de vlakte van Sinear (Gen. 11:2). Waarschijnlijk meende men daar te vinden waarnaar men zocht, veiligheid en voedsel. (zie de artikelen Tweestromenland met kaart, Nimrod en Babylon)

  Het is waarschijnlijk niet tot een botsing gekomen met families die reeds in de regio woonden. De oorspronkelijke bewoners zijn de dragers geweest van de vroegchalcolithische cultuur van Hassuna. In feite leefden zij in de overgangsfase van het neolithicum naar het vroegchalcolithicum. Onder leiding van een sterke leider bundelde men de krachten (Gen. 11:3-4). Hij wordt genoemd in Gen. 10:8-10. Het blijkt Nimrod, een zoon van Cush, een zoon van Cham te zijn. Tjarko Evenboer wijst in zijn boek op de band die er gebleven is tussen het geslacht van Cham en het voorzondvloedse geslacht van Kaïn. Mogelijk is er een relatie tussen Cham en de familie van Naëma (Gen. 4:22) geweest. Na de vloed kan men het Jahwe (de God van Seth) in de kring van Cham niet vergeven dat hij het geslacht van Kaïn weggevaagd heeft. Een onnozel voorval (Gen. 9:20-25) brengt de scheiding tussen wie Jahwe dient en wie de slang dient scherp aan het licht. Noach heeft geweten hoe men binnen de familie over Gods oordeel dacht. Nimrod wordt echter gezien als een held, als iemand bij wie men zich veilig voelt. Dat hij een aanbidder was van Nammu (Naëma?), de godin van de grote waterdiepten, en van de slang, wordt voor lief genomen. De macht van Nimrod zal uitlopen op pure opstand tegen de God van Noach (Gen. 10:9). De aartsvaders Arfachsad, Assur, Kenan en Selah waren tijdgenoten van hem.

  Vertellingen uit de Bijbel doen het nog al eens voorkomen, dat letterlijk alle mensen naar de vlakte van Sinear zijn getrokken. De Bijbel zegt dat niet duidelijk. Eerder geeft de Bijbel aan, dat het vooral de nakomelingen van Cham zijn geweest en dat Assur zich later bij hen heeft gevoegd. Een hypothese zou kunnen zijn dat de mensen van Hassuna nakomelingen van Cham zijn geweest. Ook de kanttekeningen van de statenvertaling wijzen daar op.

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht. Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Verspreid over Europa (Azië en Afrika) vindt men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen is het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Tijdens het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. De Bijbelse tijdrekening plaatst hen, en daarmee het Nederlandse middenpaleolithicum, in de periode van ca 3650 tot 3400 voor Christus, de periode van torenbouw (zie het artikel op Christipedia.miraheze Chronologie: Noach tot Abraham).

  ...

  Versie vanaf 10:35, 4 mei 2019

  Deze revisie is aangepast door Willem de Visser? (Ban)

  Toen ongeveer 400 jaar na de vloed de Alpen en het Zagrosgebergte ontstonden (zie artikel Zondvloed en gebergtevorming) , werden de nakomelingen van Noach geconfronteerd met enorme natuurkrachten in de vorm van aardbevingen, vulkanisme, tsunami's en een verstoord klimaat. Dit maakte voor hen de voedselvoorziening heel onzeker. Rivieren en beken ontvingen geen water meer of verlegden hun bedding. Het moet deze gemeenschappelijke ervaring zijn geweest, waardoor men massaal op drift geraakte. Vluchtend voor al het geweld, trof men elkaar in de vlakte van Sinear (Gen. 11:2). Waarschijnlijk meende men daar te vinden waarnaar men zocht, veiligheid en voedsel. (zie de artikelen Tweestromenland met kaart, Nimrod en Babylon)

  Het is mogelijk niet tot een botsing gekomen met families die reeds in de regio woonden. De oorspronkelijke bewoners zijn de dragers geweest van de vroegchalcolithische cultuur van Hassuna. In feite leefden zij in de overgangsfase van het neolithicum naar het vroegchalcolithicum. Het kan ook zijn de arkbewoners reeds dragers waren van een chalcolitische cultuur. Onder leiding van een sterke leider bundelde men de krachten (Gen. 11:3-4). Hij wordt genoemd in Gen. 10:8-10. Het bleek Nimrod, een zoon van Cush, een zoon van Cham te zijn. Tjarko Evenboer wijst in zijn boek op de band die er gebleven is tussen het geslacht van Cham en het voorzondvloedse geslacht van Kaïn. Mogelijk was er een relatie tussen Cham en de familie van Naëma (Gen. 4:22). Na de vloed kon men het Jahwe (de God van Seth) in de kring van Cham niet vergeven dat Hij het geslacht van Kaïn weggevaagd had. Een onnozel voorval (Gen. 9:20-25) bracht de scheiding tussen wie Jahwe diende en wie de slang diende scherp aan het licht. Noach heeft geweten hoe men binnen de familie over Gods oordeel dacht. Nimrod werd echter gezien als een held, als iemand bij wie men zich veilig voelde. Dat hij een aanbidder was van Nammu (Naëma?), de godin van de grote waterdiepten, en van de slang, werd voor lief genomen. De macht van Nimrod zou uitlopen op pure opstand tegen de God van Noach (Gen. 10:9). De aartsvaders Arfachsad, Assur, Kenan en Selah waren tijdgenoten van hem.

  Vertellingen uit de Bijbel doen het nog al eens voorkomen, dat letterlijk alle mensen naar de vlakte van Sinear trokken. De Bijbel zegt dat niet duidelijk. Eerder geeft de Bijbel aan, dat het vooral de nakomelingen van Cham zijn geweest en dat Assur zich later bij hen heeft gevoegd. Een hypothese zou kunnen zijn dat de mensen van Hassuna nakomelingen van Cham zijn geweest. Ook de kanttekeningen van de statenvertaling wijzen daar op.

  In het geologisch zeer onrustige Europa zwierven, nog voordat anderen massaal naar Sinear trokken, kleine groepen, bij wie jacht en voedsel verzamelen een belangrijk middel voor de voedselvoorziening was. Schedels, gevonden te Swanscombe (Eng.) en te Steinheim (Dld.), laten zien dat de schedelvorm veel lijkt op die van de moderne mens. Nog voordat de neanderthaler mens verscheen, waren zij de eerste bewoners, na de vloed, van grote delen van Azië, Afrika en Europa. Inmiddels bleek uit meerdere vondsten dat, ondanks anatomische verschillen, zij allen behoren tot het ene menselijke geslacht(Homo sapiens). Men heeft het gelacht waartoe zij worden gerekend de naam gegeven van Homo sapiens erectus (zie het artikel Homo sapiens erectus op Christipedia.miraheze). Zij bleken in West-Europa de dragers te zijn van de vroegpaleolitische cultuur. Verspreid over Europa (Azië en Afrika) vond men daarnaast schedels met neanderthaler kenmerken. Dezelfde mix aan kenmerken die men heeft aangetroffen in de grotten van de Karmel in Palestina en te Shanidar in Noord-Irak (gebieden van herkomst?). De archeologie plaatst de neanderthaler in een periode met sterke klimaatschommelingen. Een belangrijke fase voor hen was het milde Amersfoort-interstadiaal geweest. Tijdens het ontstaan van de Alpen en de Pyreneeën werd het klimaat namelijk gekenmerkt door heftige schommelingen. De neanderthaler mens leefde verspreid over heel Europa. Ze kwamen tot dicht bij de Nederlandse grens bij Limburg. Ze waren de dragers van de Moustérien-cultuur. Hun cultuur plaatst hen in het middenpaleolithicum van Nederland. De gangbare archeologie plaatst hen in de periode van 200.000 jaar geleden tot 20.000 jaar geleden. Verwijzend naar Christipedia.miraheze Chronologie: Noach tot Abraham gaan we er van uit dat het vroegpaleolithicum in West-Europa begon ca 4000 jr voor Christus, gevolgd ca 3600 jr voor Christus door het middenpaleolithicum van de neanderthaler. 

  ...


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.